POLITYKA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
 
Uprzejmie informuję, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych jest m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o.z siedzibą w Mikołowie, przy ulicy Rybnickiej 43 (m.rozycki@mdrk.eu)
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ewentualnych zleceń usług oraz przekazywania informacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.
 3. Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres email, określenie podmiotu w tym imię i nazwisko oraz jeżeli jest to niezbędne NIP i powiązanie pomiędzy osobami a podmiotami.
 5. W przypadku zlecenia usług, których beneficjentami są osoby fizyczne m/d/r/k przetwarza dane w zakresie pozwalających na wypisanie zaświadczeń oraz zarejestrowanie szkolenia / kursu. W tym zakresie przetwarzane są przede wszystkim Imię, Nazwisko, Mail, Telefon, Pesel, powiązanie z podmiotem zamawiającym oraz posiadane uprawnienia.
 6. Działanie podwykonawców
  W przypadku zlecenia dostaw dane niezbędne do realizacji zlecenia obejmujące informacje niezbędne do realizacji dostawy oraz wystawienia faktury mogą być przekazywane  PPHU MORITZ Marek Różycki (zwany dalej PPHU MORITZ) ul. Rybnicka 43, 43-190 Mikołów. W przypadku zlecenia zakupu wydawnictw Państwa dane są przekazywane wydawnictwu, spółce emerpress sp z o.o. .z siedzibą w Mikołowie, przy ulicy Rybnickiej 43
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń lub otrzymania oferty , w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim innym niż wymienione powyżej . Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu
 11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
 
m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o., wydawca niniejszego wortalu, nie odpowiada za jakiekolwiek błędy, usterki, bądź nieprawidłowości w jego działaniu, uniemożliwiające pobranie w danej chwili informacji tekstowej bądź danych w jakiejkolwiek innej postaci. Wydawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia jego zgodności z przepisami prawa.  Treści zaprezentowane w wortalu są indywidualnym stanowiskiem autorów. Mogą pomagać ale nie zastąpią tekstów prawa. Użytkownicy stosują zalecenia i informacje na własną odpowiedzialność. Osoby przeglądający zawartość wortalu robią to świadomie i na własne ryzyko. Jednocześnie m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o. zastrzega sobie nieograniczone prawo do wprowadzania gruntownych zmian w wortalu, bez uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że prezentowane treści są błędne, prezentują informację nieprawdziwą, a w skrajnych przypadkach niezgodną z prawem, obowiązującym na terenie Polski, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o.. W uzasadnionych przypadkach treści takie zostaną usunięte z wortalu.
 
PRAWA AUTORSKIE
 
m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o.zastrzega sobie wszelkie prawa do treści prezentowanych w ramach niniejszego wortalu. Zabronione jest bez pisemnego zezwolenia kopiowanie, rozpowszechnienie w jakiejkolwiek formie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne prezentowanie i wykorzystywanie do celów komercyjnych lub niezgodnych z obowiązujących prawem krajowym i międzynarodowym. Osoby odwiedzające wortal oraz jego użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody, powstałe w wyniku wykorzystania danych w sposób niezgodny z w/w zastrzeżeniem. m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów, znajdujących się w obrębie wortalu korporacyjnego, w sposób niezgodny z wymienionymi zastrzeżeniami.
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o., wydawca niniejszej strony,  ceni sobie prywatność użytkowników. Wszelkie dane, uzyskane za pomocą logów systemowych oraz z jakiegokolwiek innego źródła, służą jedynie względom technicznym, statystycznym oraz utrzymywaniu łączności z osobami, które podadzą swoje maile w zakresie określonym powyżej.
Pobranie plików lub danych związanych z podaniem danych, w tym maila ZWIĄZANE Z WYPEŁNIANIEM formularzy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną od m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o. również informacji nt oferty w tym oferty podmiotów wskazanych powyżej
 
POLITYKA Cookies
 
W ramach serwisu internetowego używane są pliki cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników (pozwalające "pamiętać" o ustawieniach użytkownika) oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 
Oprócz plików cookies serwisu, cookies są również używane przez wykorzystywane technologie zawarte na stronie:
- cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny 
- cookie Facebook - przyciski Lubię to!
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.