BEZPIECZEŃSTWO


Pełnienie obowiązków służby BHP

Każdy, kto zatrudnia pracowników powinien dbać o właściwy nadzór nad warunkami pracy. Brak nadzoru może spowodować wypadek lub straty materialne a także doprowadzić do nałożenia kar. Możemy pomóc w wykonaniu obowiązków.

Przypominamy:

  • pracodawca, który nie jest obowiązany do powołania służby bhp (zatrudnia nie więcej niż 100 pracowników), ma obowiązek wykonywania zadań tej służby (art. 23711 § 2 k.p.) lub może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy albo pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy;
  • pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 osób lub gdy Inspektor Pracy nakaże mu stworzyć służbę BHP musi utworzyć służbę BHP.

Zakres działania służby bhp (określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. nr 109, poz. 704 ze zm. obejmuje przede wszystkim:

  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz
  • przestrzegania przepisów i zasad bhp;
  • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
  • udział w opracowywaniu instrukcji ogólnych dotyczących bhp oraz opiniowanie instrukcji szczegółowych z tego zakresu.

Więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu.

 
Analiza ryzyka związanego z produktami chemicznymi

 

Rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych określa (§2), że pracodawca jest obowiązany do ustalenia, czy w środowisku pracy występuje czynnik chemiczny stwarzający zagrożenie oraz do dokonania i udokumentowania oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny.

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się w formie pisemnej a dokument ten jest przedmiotem kontroli między innymi PIP i SANEPID.

Poprawnie przeprowadzona analiza może pomóc w zoptymalizowaniu kosztów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy!

Więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu.

Wykonywanie obowiązków w zakresie ochrony PPOŻ

 

Bezpieczeństwo ma wiele imion. Jednym z nich jest ochrona pożarowa. Posiadamy doświadczenie i kompetencje we wdrażaniu systemów ochrony ppoż.

Wydatki na ochronę ppoż mogą być bardzo wysokie, jeżeli nie zostaną zoptymalizowane.

Pomagamy znaleźć równowagę między wydatkami a bezpieczeństwem. Zapraszamy do współpracy w zakresie:

opracowania polityki bezpieczeństwa pożarowego,

opracowania i wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

systemu szkoleń i ćwiczeń praktycznych dla pracowników.