DORADZTWO ADR RID ADN IMDG ICAO


Doradztwo ADR (transport drogowy)

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych dnia 19 sierpnia 2011 r. wymaga by każdy uczestnik operacji transportowej zaangażowany w:

 • przygotowanie przewozu towarów niebezpiecznych;
 • organizację przewozu;
 • przewóz;
 • załadunek i rozładunek;
 • napełnianie i opróżnianie transportowych zbiorników ciśnieniowych w tym cystern;
 • inne czynności związane z transportem

wyznaczył na swój koszt co najmniej jednego dyplomowanego Doradcę ds. Bezpieczeństwa (DGSA) odpowiedzialnego za bieżące doradztwo, ocenę zgodności przewozów z wymogami prawa międzynarodowego (Umowa ADR) oraz sporządzanie raportów powypadkowych i z rocznej działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych.

Dodatkowo uczestnik przewozu jest zobowiązany do przeszkolenia wszystkich osób wykonujących czynności w imieniu uczestnika operacji transportowych.

Obowiązkiem uczestników przewozu jest także zatwierdzanie i przesyłanie w ustawowym terminie sprawozdania rocznego właściwemu ze względu na lokalizację WITD oraz archiwizację sprawozdań przez okres 5 lat.

Szczegółowe obowiązki doradcy określa wspomniana ustawa oraz przepisy Umowy Europejskiej ADR dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z 1957 r którą Polska ratyfikowała w 1975 r.

Za nie wyznaczenie doradcy, nieprzeszkolenie osób zaangażowanych i nieprzesłanie sprawozdania może być nałożona poprzez organy Inspekcji Transportu Drogowego kara w kwocie 5 000 PLN.

Oferujemy nowy wymiar usługi doradczej. Nie skupiamy się tylko na wykonaniu ustawowych obowiązków lecz dążymy do ułatwienia Państwa działalności oraz wykonanie obowiązków ustawowych w najbardziej ekonomiczny i bezpieczny sposób.

Więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu.
Doradztwo RID (transport kolejowy)

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych dnia 19 sierpnia 2011 r. wymaga by każdy uczestnik operacji transportowej zaangażowany w:

 • przygotowanie przewozu towarów niebezpiecznych;
 • organizację przewozu;
 • przewóz;
 • załadunek i rozładunek;
 • napełnianie i opróżnianie transportowych zbiorników ciśnieniowych w tym cystern;
 • inne czynności związane z transportem

wyznaczył na swój koszt co najmniej jednego dyplomowanego Doradcę ds. Bezpieczeństwa (DGSA) odpowiedzialnego za bieżące doradztwo, ocenę zgodności przewozów z wymogami prawa międzynarodowego (regulamin RID) oraz sporządzanie raportów powypadkowych i z rocznej działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych.

Dodatkowo uczestnik przewozu jest zobowiązany do przeszkolenia wszystkich osób wykonujących czynności w imieniu uczestnika operacji transportowych.

Obowiązkiem uczestników przewozu jest także zatwierdzanie i przesyłanie w ustawowym terminie sprawozdania rocznego do Prezesa UTK oraz archiwizację sprawozdań przez okres 5 lat.

Obowiązek wyznaczenia (zatrudnienia lub wynajęcia) doradcy wynika z rozdziału 1.8.3 Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), który w pkt 1.8.3.1 nałożył na każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje transport kolejowy towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, obowiązek wyznaczenia jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska.

Za nie wyznaczenie doradcy, nieprzeszkolenie osób zaangażowanych i nieprzesłanie sprawozdania może być nałożona poprzez organy Urzędu Transportu Kolejowego kara w kwocie 5 000 PLN.

Oferujemy nowy wymiar usługi doradczej. Nie skupiamy się tylko na wykonaniu ustawowych obowiązków lecz dążymy do ułatwienia Państwa działalności oraz wykonanie obowiązków ustawowych w najbardziej ekonomiczny i bezpieczny sposób.

Więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu.Doradztwo ADN (transport wodny śródlądowy)

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych dnia 19 sierpnia 2011 r. wymaga by każdy uczestnik operacji transportowej zaangażowany w:

przygotowanie przewozu towarów niebezpiecznych;

 • organizację przewozu;
 • przewóz;
 • załadunek i rozładunek;
 • napełnianie i opróżnianie transportowych zbiorników ciśnieniowych w tym cystern;
 • inne czynności związane z transportem

wyznaczył na swój koszt co najmniej jednego dyplomowanego Doradcę ds. Bezpieczeństwa (DGSA) odpowiedzialnego za bieżące doradztwo, ocenę zgodności przewozów z wymogami prawa międzynarodowego (umowa ADN) oraz sporządzanie raportów powypadkowych i z rocznej działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych.

Dodatkowo uczestnik przewozu jest zobowiązany do przeszkolenia wszystkich osób wykonujących czynności w imieniu uczestnika operacji transportowych.

Obowiązkiem uczestników przewozu jest także zatwierdzanie i przesyłanie w ustawowym terminie sprawozdania rocznego do Dyrektora UŻŚ oraz archiwizację sprawozdań przez okres 5 lat.

Za nie wyznaczenie doradcy, nieprzeszkolenie osób zaangażowanych i nieprzesłanie sprawozdania może być nałożona poprzez organy Urzędu Żeglugi Śródlądowej kara w kwocie 5 000 PLN.

Oferujemy nowy wymiar usługi doradczej. Nie skupiamy się tylko na wykonaniu ustawowych obowiązków lecz dążymy do ułatwienia Państwa działalności oraz wykonanie obowiązków ustawowych w najbardziej ekonomiczny i bezpieczny sposób.

Więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu.Doradztwo IMDG (transport morski)

Polskie prawo nie wymaga posiadania odpowiedniego personelu, jednak zapisy kodeksu morskiego (IMDG) oraz przepisy wewnętrzne w niektórych krajach (np. w Niemczech) wymagają, by uczestnik operacji transportowej korzystał z osób

Oferujemy:

 • doradztwo i opiniowanie przewozów;
 • przygotowywanie dokumentacji przewozowej;
 • usługi telefonu alarmowego (dzięki współpracy z EMTEL);
 • szkolenia.

Oferujemy nowy wymiar usługi doradczej. Nie skupiamy się tylko na wykonaniu podstawowych obowiązków lecz dążymy do ułatwienia Państwa działalności oraz wykonanie obowiązków ustawowych w najbardziej ekonomiczny i bezpieczny sposób.

Więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu.Doradztwo w zakresie transportu lotniczego (IATA-DGR)

Transport lotniczy jest szczególny ze względu na częste zmiany przepisów. Bardzo często okazuje się, że zmiany następują częściej niż co 12 miesięcy. Jeżeli nadajecie Państwo przesyłki w transporcie lotniczym nasza wiedza może okazać się bardzo pomocna.

Więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu.Doradztwo w zakresie transportu multimodalnego

Nasze doświadczenie pokazuje, że w codziennej praktyce firm chemicznych, logistycznych i transportowych bardzo wiele problemów stwarza konieczność przygotowania i zorganizowania przesyłem w transporcie z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu. Posiadamy wiedzę pozwalającą uniknąć błędów związanych z niewłaściwym przygotowaniem i opisaniem przesyłek przygotowywanych z wykorzystaniem transportu morskiego i lotniczego.

Oferujemy nowy wymiar usługi doradczej. Nie skupiamy się tylko na wykonaniu podstawowych obowiązków lecz dążymy do ułatwienia Państwa działalności oraz wykonanie obowiązków ustawowych w najbardziej ekonomiczny i bezpieczny sposób.

Więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu.